Anasayfa Dernek Tüzüğü
  • anasayfa 1
  • anasayfa 2
  • anasayfa 3
Dernek Tüzüğü PDF Yazdır e-Posta

FLORA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

argaiv1993

 

İlgi: 23.04.2011 tarih ve 1 sayılı yazınız.

 

İdare merkezi ilimizde olup, 5253 sayılı dernekler kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan ilgideki derneğin son genel kurul toplantısında tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ilgi sayılı bildirim ekindeki toplantı tutanağından anlaşılmıştır.

 

Bahsi geçen tüzük değişikliği Valiliğimizce tetkik edilerek, Dernekler Kanunu' na uygun görülmüş olup, söz konusu tüzük yazımız ekinde sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

İbrahim Hayrullah SUN

Vali a.

Vali Yardımcısı

Ek: 1 adet tüzük

 

DAĞITIM:

Bilgi:

Flora Araştırmaları Derneği

İçişleri Bakanlığına

(Dernekler Dairesi Başkanlığı)

 

FLORA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BÖLÜM-1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1) Derneğin adı “Flora Araştırmaları Derneği”dir. Merkezi İstanbul’dadır. Kısa adı FAD’dir.

 

Madde 2) DERNEĞİN AMACI

Türkiye’nin, içinde bulunduğu coğrafyanın ve Dünya’nın sahip olduğu bitkisel çeşitliliğin, floranın ve bitki örtüsünün araştırılmasını, korunmasını ve akılcı kullanma yollarını, doğrudan ya da dolaylı olarak, eğitim, araştırma, proje ve uygulamalar yoluyla desteklemektir. Dernek bu amaç için Türkiye’de, bitki bilgisinin halka yayılması, floristik botanik biliminin daha ileri düzeylere erişmesi için çalışır.

 

Madde 3) DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ETKİNLİKLER

Amaç doğrultusunda taksonomik, floristik ve vejetasyon çalışmalarını başlatmak, katılmak veya desteklemek; araştırma kurumları, üniversiteler ve botanik bahçeleri ile işbirliği yapmak; üyeleri ve halkı bilgilendirmek için yayınlar hazırlamak; her tür eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyeti düzenlemek ve yürütülen eğitim faaliyetlerini desteklemektir.

Bu çerçevede:

a) El kitabı, afiş, kartpostal, takvim, resim vb. tanıtıcı yayınlar (basılı, görsel ve elektronik) yapar,

b) Botaniği sevdirici, özendirici ve öğretici kurslar ve eğitim programları düzenler,

c) Kongre, konferans, seminer, atölyeler ve festivaller düzenler,

ç) Geziler tertipler,

d) Bitkisel çeşitliliğin, Türkiye Flora’sının çocuklara, gençlere, halka ve genelde kamuoyuna tanıtımı için faaliyetlerde bulunur,

e) Dünya ve Türkiye Florası ile ilgili yeni tür, yeni kayıt, literatür vb. bilgileri içeren yıllıklar hazırlar, basar ve dağıtır,

f) Araştırmacılara ve projelere bilimsel araştırma desteği sağlar,

g) Burslar verir,

ğ) Madalya ve ödül ihdas eder.

 

Madde 4) DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

a) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmalar uygular ve yönetmek üzere Genel Kurul kararıyla ortaklıklar, iktisadi işletmeler, sandık ve vakıflar kurmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir.

b) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz mallar satın alır, kiralar; bunları uygun ölçüde nemalandırılabilir veya satabilir; her türlü ayni ve şahsi haklar tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Bozkır, orman, sulakalan ve diğer ekosistem parçaları tahsisi kabul eder ve/veya satın alır.

c) Ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunabilir.

ç) Aynı veya benzer amaca yönelik diğer kamu ve gönüllü kuruluşlarla, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde (proje bazında) işbirliği yapar.

 

Madde 5) AMACIN SİYASİ OLMAMASI

Dernek siyasetle uğraşamaz ve siyasi amaç taşımaz.

 

Madde 6) DERNEK KURUCULARI

TEMA Vakfı,

Zeki Aytaç

Mehmet Tekin Babaç,

Kemal Hüsnü Can Başer,

Haşim Bayırbaş,

Mehmet Bilgin,

Hayri Duman,

Ahmet Duran,

Tuna Ekim,

Ali Nihat Gökyiğit,

Habibe Güler,

Adil Güner,

Hayrettin Karaca,

Mehmet Koyuncu,

Mecit Vural.

 

II. BÖLÜM     ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 7) ÜYE TÜRLERİ

a) Asil üye,

b) Şeref üyesi.

 

Madde 8) ASİL ÜYELİK KOŞULLARI

a) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler Kanunu'nda belirtilen vasıflara sahip gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilir.

b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c) Her üyenin Genel Kurul toplantısında bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

ç) Tüzel Kişi üyelerin oy kullanımı Yönetim Kurulu Başkanları veya temsile görevlendirecekleri kişiler eliyle olur. Başkanlık veya temsil görevinin sona ermesi halinde Tüzel Kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Madde- 9) ASİL ÜYELİĞE KABUL

Dernek amaçlarını benimseyen ve derneğe üye olmak için yazılı başvuruda bulunan kişiler Yönetim Kurulunun onayıyla asil üye olurlar. Bu karar başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulunun üyelik önerisine ilişkin red kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

 

MADDE 10) ŞEREF ÜYELİĞİNE KABUL

Şeref üyesi: Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlar, Türkiye Florasının tanıtımına, korunmasına, akılcı kullanımına, bilimsel, toplumsal, kültürel, sanatsal, düşünsel alanda mümtaz katkıda bulunmuş olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyelerin isimleri Genel Kurula sunulur. Şeref üyeleri Dernek toplantılarına davet olunabilirler; ancak Şeref üyeleri oy kullanamayacakları gibi Dernek organlarına da seçilemezler.

 

Madde 11) ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

 

Madde- 12) ÜYELİĞİN KALDIRILMASI

a) Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler veya Derneğin şerefiyle bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar, aidat ödemeyen üyeler Disiplin Kurulunun istişari mahiyetteki kararı üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılırlar. Üye bu karara Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

b) Yönetim Kurulu, ayrıca, Derneğe üyelikleri Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanların üyeliklerine son verir.

c) Dernekten ayrılan, üyeliği kaldırılan ve çıkarılan üye, derneğin taşınır ve taşınmaz malları üzerinde bir hak iddia edemez ve birikmiş aidatlarını alamaz.

 

 

III. BÖLÜM. ORGANLAR

 

Madde 13) DERNEK ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

ç) Disiplin Kurulu

 

Madde 14) GENEL KURUL

a) Genel Kurul Derneğin en yetkili ve üst organıdır ve Genel Kurul delegelerinin katılmasıyla oluşur.

b) Üç yılda bir Şubat ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile çalışmalarına başlar.

c) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

ç) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

d) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.

e) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

 

Madde 15) GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

b) Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirtilen tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)'u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.

ç) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

d) Genel Kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

Madde 16) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

a) Dernek üye sayısının (1/5)'inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.

b) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı kararı.

c) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı.

ç) Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

Madde 17. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

c) Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

ç) Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

d) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

e) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,

f) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Gerekli izinler alındıktan sonra Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

ğ) Derneğin dağıtılmasına ve malvarlığının devri veya dağıtılmasına karar vermek,

h) Gerekli diğer konularda karar vermek.

 

Madde 18. YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulu, üç yıllık süre için seçilmiş (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur; üyeler gizli oy, açık tasnifle seçilirler. Yedek üyeler en fazla oy alan üyeler arasından seçilir.

b) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Madde 19. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

b) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

c) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

ç) Yönetim kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

Madde 20. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,

b) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

c) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

ç) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

d) Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

e) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini saptamak, üyelere bildirmek,

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

g) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler ya da çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

ğ) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

h) Genel Kurul üyelerine dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek

ı) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

i) Dernek ana tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri yapmak,

j) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

k) Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

l) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkartılması konusunda kararlar almak

n) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

o) Dernek Yönetim Kurulu üyeliği esasen fahri bir görevdir. Ancak kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminat ödemesi yapılmasına Genel Kurul karar verebilir. Bu husus Denetim Kurulu Üyeleri için de geçerlidir. Yönetim ve Denetim Kurulu dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

 

Madde 21. BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Derneği her yönden temsil etmek.

b) Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak, diğer kuruluşlardaki toplantılara derneği temsilen katılmak. Başkan bulunmadığı takdirde, bu yetkiyi ya başkan yardımcısı kullanır ya da Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu üyesi kullanır. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği takdirde suç derneği bağlamaz.

c) Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan bildiri ve genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu toplantıları yönetmek ve denetlemek.

d) İstifa eden veya istifa etmiş sayılan Yönetim Kurulu üyesi yerine yedek üyeyi Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağırmak.

 

Madde 22. SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Derneğe ait makbuz, fatura, gelir gider dosya ve defterlerini tutmak.,

b) Üye aidatlarının ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak, faturaları kontrol etmek ve korumak.

c) Harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Genel Kurula sunmak üzere mali raporu düzenlemek.

 

Madde 23. DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üç yıl için gizli oy, açık tasnifle seçilir.

Denetim Kurulu, Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

 

Madde 24. DİSİPLİN KURULU

Dernek üyeleri arasında çıkabilecek ihtilafları gidermek ve gerektiğinde bir üyenin Dernekten çıkartılması yönünde Yönetim Kuruluna istişari oyunu bildirmek üzere, Genel Kurul tarafından, açık oyla, üç yıl için seçilen iki üye ile, Yönetim Kurulunca seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur.

 

Madde 25. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

 

Madde 26. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

IV. BÖLÜM: YÜRÜTME BİRİMLERİ

Madde 27. YÜRÜTME BİRİMİ

Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlar. Dernek organlarının kararlarını uygular; lokal ve tesislerin kurulması ve işletilmesi, iktisadi işletmeler ve vakıflarla Derneğin ilişkilerini yürütür.

 

Madde 28. YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

Dernek bütçesiyle, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde profesyonel esaslara göre çalışan Yürütme Birimi görevlileri Yönetim Kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, idari sorumlular, proje sorumluları ve ofis personeli yürütme birimi görevlilerini oluşturur. Yürütme Birimi görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca tayin edilir.

 

Madde 29. UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere çevre, sağlık, teknik, mali ve hukuki alanda ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer konularda yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar.

 

Madde 30. DANIŞMA KURULLARI

Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve danışma kurullarına danışmanlık yaparlar. Danışma Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilirler.

 

Madde 31. ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Dernek amaç ve çalışma konularında etüd, araştırma, inceleme, çalışma yapma ve önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirirler.

 

V. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

Madde 32. DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Giriş ödentisi: Asli üyelerin, Derneğe kabulde, bir defaya mahsus olarak ödedikleri 100.00 YTL (YüzYTL)dır. Giriş ödentisi Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

b Yıllık aidat: Her yıl çalışma döneminde üyelerden takvim yılı esasıyla tahsil edilen parasal destektir. Yıllık aidat 120.00 YTL (YüzyirmiYTL) dir. Her yıl Aralık ayında, bir defada, tahsil edilir. Aidatın tahsiliyle ilgili (posta, banka vb) masraflar ayrıca tahsil edilir. Aidat miktarı Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

c) Dernekçe yapılan gösteri, konferans, piyango, kermes, temsil, eğlence, davet, spor yarışması, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

ç) Bağışlar ve yardımlar.

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e) Dernekçe yapılan basılı belge, kitap, dergi, ajans ve benzerlerinden elde edilecek gelirler ile ürün satışlarından sağlanan gelirler,

f) Derneğin gerekli izni alabildiği takdirde, amacını gerçekleştirmek için kuracağı, doğaya yönelik araştırma ve eğitim birimleri, laboratuarlar, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve tesislerden elde edeceği gelirler.

g) Yardım toplama mevzuatında belirtilen yardım toplama usüllerinden biri veya birden fazlasının bir arada yürütülmesi ile toplanacak yardımlar.

 

Madde 33. GELİR VE GİDER UYGULAMASINDAKİ YÖNTEM

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile, beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılan alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir; bunlar adına yetki belgesi düzenlettirilir.

 

Madde 34. DEFTERLER

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defter ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
  2. Üye Kayıt Defteri. Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

4) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik postayla gelen ya da giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  2. (a) bendinin 1,2,3 ve 6. bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulmasında da tutulur.
  3. Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ve kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemleri Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre yapılır.

 

 

Madde 35. DERNEĞİN GİDERLERİ

Derneğin giderleri, amaçlarını gerçekleştirmek için usulüne uygun olarak yapacağı masraflardır.

 

Madde 36. DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Dernek amaçlarına ulaşmak için, ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, Yönetim Kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini gerçekleştirebilir.

 

VI BÖLÜM: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 37. -Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal varlığının tasfiye şekli

 

Madde 38.- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu oranı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında "Tasfiye Halinde" ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallara paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ,mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredileceği yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayandırılarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanır.

            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafında durumu yedi gün içinde bir yazıyla dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesinde de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanması süresi beş yıldır.

 

Madde 39. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek, Tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununun hükümlerine tabidir.