Anasayfa Duyurular
  • anasayfa 1
  • anasayfa 2
  • anasayfa 3
Duyurular
2017 DERNEK OLAĞAN KONGRESİ PDF Yazdır e-Posta

SAYIN DERNEK ÜYELERİ,

argaiv1993


DERNEK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  İLK TOPLANTISI 11 ŞUBAT 2017, ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA 18 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE (BU TARİHTE OLACAK ŞEKİLDE) NGBB'DE SAAT 10:00-16:00 ARASINDA YAPILACAKTIR.

KONGRE PROGRAMI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR.

 

PROGRAM

1- Saygı Duruşu

2- Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması

3. Divan Başkanı ile tutanak yazmanı ve oy saymanının seçilmesi

4. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

5. Divan Başkanınca gündemin okunması ve varsa gündem değişikliği önerilerinin oylanması ve kabulü halinde yeni gündemle toplantıya devam edilmesi

6. 2014-2015-2016 yılı faaliyet, çalışma raporu ve gider-gelir hesabının, denetim raporunun açıklanması ve tartışılması

7. 2014-2015-2016 yılı Çalışma Raporu, gider – gelir hesabının onaya sunulması ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası

8. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi ve  Genel Kurul’un onayına sunulması

9. Türkçe Bitki adlarının değerlendirilmesi

10. Arazi izinleri için yapılacak metodolojinin belirlenmesi

11. Dilek ve temenniler 

12. Kapanış

NOT: TOPLANTI NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, TEM Otoyolu Anadolu Otoyol Kavşağı P.K.34758 Ataşehir, İstanbul’da yapılacaktır.

 

ZEKİ AYTAÇ

DERNEK YÖNETİMİ ADINA

 
Resimli Türkiye Florası Yazımı PDF Yazdır e-Posta

RAPOR No: 8

CUMUHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE

ÇANKAYA-ANKARA

10/09/2012

Daha evvelki raporlarımızda belirtildiği gibi devlet makamları tarafından Milli Botanik Bahçesi kuruluşu içinde yer alması uygun görülen proje çalışmalarımızın, bu kurumun çalışmalarını henüz gerçekleştirememiş olması ve kurulmasının birkaç yıl alacağının üzerine, esas proje çalışmalarına temel teşkil edecek “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” kitabının hazırlanmasına başka bir kaynak arayışına girmeden Flora Araştırmaları Derneği (FLORA) ile Ali Nihat Gökyiğit Vakfi’nın (ANG Vakfı) desteği ile başlanmıştır. Bu kitap Kasım/2012’de yayınlanmış olacaktır.

Türkçe ve Resimli Türkiye Florası yazımı ile ilgili son gelişmeler ise aşağıda özetlenmiştir:

Mayıs 2012 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı ile FLORA, “Resimli Türkiye Florası”nın yazımını gerçekleştirmek üzere ülkemizin deneyimli botanikçisi ve başlan-gıcından beri bu çalışmaların içinde olan Prof. Dr. Adil Güner’i (Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü) “proje yürütücüsü ve baş editör” olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.

2009 yılında başlatılan Flora yazımına temel olacak Türkiye Bitkileri Listesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup şu ana kadar yurt içi ve dışı bütün yayınların taranması ile gerçekleştirilen çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. Bu eserin Kasım 2012 tarihinde, takdir buyururlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önsözü ile, yayınlanması gerçekleştirilecektir. Bu eser, Prof. Dr. Adil Güner başkanlığında Prof. Dr. Tuna Ekim, Prof. Dr. Mecit Vural, Prof. Dr. M. Tekin Babaç ile Uzman botanikçi Serdar Aslan editörlüğünde 81 Türk botanikçisinin katkıları ile hazırlanmıştır.

Diğer yandan ülkemizde yetişen bütün bitkilere birer Türkçe ad belirlenmesi çalışması da Eylül 2012 tarihi itibariyle bitirilecektir. Böylece “Türkiye Bitkileri Listesi” kitabında her bitkinin birer de Türkçe adı yazılmış olacaktır. Bu çalışma daha da geliştirilerek, çok geniş kapsamlı bir “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü”nün 2015 yılı içinde baskıya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Aralık 2012 tarihinde, yukarıda belirtilen çalışmaları organize eden FLORA DERNEĞİ ile ANG Vakfı tarafından Türkçe Teknik Sözcükler Atölyesi toplanacaktır. Bu atölye’ye ülkemizde konu ile ilgili belli başlı araştırıcılar davet edilecek ve Flora kitabında kullanılması esas olacak “Türkçe teknik sözcükler” belirlenecektir. Bu atölyenin bir amacı da Türkçe’mizi yabancı sözcüklerin istilasından kurtarmak için bir adım atmaktır. Bu çalışma sonucu alınacak kararlar ve bulunacak terminoloji, yani Türkiye Florası’nın yazımında esas olacak diğer bir kaynak olacaktır.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Aralık 2012 yılı içinde konu ile ilgili diğer editörler ve çekirdek bir araştırma ekibi kurulacaktır. Bu isimlerin belirlenmesinde “Türkiye Bitkileri Listesi”nin hazırlanması sırasında edinilen çok taze tecrübeler ışığında katkıda bulunanlardan büyük çapta yararlanılacaktır.

“Resimli Türkiye Florası” kitabının yayınına GİRİŞ ve Familya Teşhis Anahtarlarını içeren bölümlerin 2013 yılında yayınlanması ile başlanacak ve kitabın ilk (ya da ilk iki) cildini bu eserler oluşturacaktır. GİRİŞ bölümünde ülkemizin Bitkileri ile ilgili;

Genel Flora Bilgileri; Vejetasyonu; İklimi; Jeoloji ve Jeomorfolojisi ile Ana kaya’ları; Toprak çeşitleri ve diğer bazı istatistikî bilgilerin ayrıntılı olarak verilmesi planlanmaktadır. Bu bilgiler konusunda uzman çeşitli meslek mensupları tarafından yazılacaktır. Ayrıca ülkemizde yetişen bitkilerin familya anahtarları da hazırlanıp yayınlanacaktır.

2013 yılı içinde tür sayısı az olan küçük familyaların yazımına ve yayınlanmasına da başlanacaktır. Kitabın başlangıçta her familyanın birer fasikül halinde yayınlanması gerçekleştirilecektir; ileriki tarihlerde de ilgili fasiküllerin tamamlanması ile toplu ciltler halinde yayın faaliyeti sürdürülecektir. Böylece ana kitabın oluşturulması planlanmaktadır.

Floramızda yer alan büyük familyaların hazırlanmasına da hemen başlanacak, ancak yayına hazır hale getirilmesi ve yayınlanması 2015 yılından gerçekleşeceği düşünül-mektedir.

Projemizin tamamlanması için, çalışmaların başlangıcında kararlaştırılan 2023 yılında bir değişiklik öngörülmemektedir. Ülkemizde sayıları ve deneyimleri gittikçe artan genç botanikçi meslektaşlarımızla bu çalışmalar planlanan tarihte bitirilecektir.

Durumu bilgilerinize saygılarımızla arz ederim.

 

 

Prof. Dr. Zeki Aytaç

Flora Araştırmaları Derneği Başkanı

 
ARAZİ İZİNLERİYLE İLGİLİ OLARAK PDF Yazdır e-Posta

Değerli Grup Üyeleri,

 

Sevgili Meslektaşımız Ali Kandemir’in arazi çalışmaları sırasında başına gelen olayı bu grupta açıklamasından sonra açılan tartışma ortamında oluşan hakim fikir ”bu konuda Flora Araştırma derneğinin inisiyatif alarak gerekli girişimlerde bulunması” olarak özetlenebilir.

Derneğimiz Yönetim Kurulu bu konuda Derneğimizce ne gibi girişimlerde bulunabilineceği konusunu görüşmek üzere 10 Eylül 2012 günü toplanarak konuyu ayrıntılı olarak incelemiştir.

İlk olarak olaya, geçen devrede kadük olan ve yakın zamanda TBMM ye  yeniden sunulmak üzere olan, “Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısının “  konu ile ilgili maddesi olan 21. Madde incelenmiş ve bu maddenin aşağıdaki şekilde yazıldığı anlaşılmıştır:

 

Araştırma izinleri:  Madde 21- (1)  Tarımsal Konular Hariç, Biyolojik Çeşitlilik unsurlarına yönelik materyal toplamayı veya her hangi bir şekilde müdahaleyi gerektiren araştırma ve izleme faaliyetleri Bakanlığın iznine tabidir.

 

Diğer taraftan Anayasamızda durum aynen şöyledir:

 

Madde 130 - Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.

 

Yapılan görüşmeler sonucu yukarıda kırmızı ile işaretlenen maddelerin birbiri ile çeliştiği anlaşılmakta ve şu anda Derneğimizce yapılacak işin, kanun TBMM ye geldiğinde komisyon görüşmeleri sırasında, ilgili komisyon başkanından randevu alınarak bu çelişkinin komisyon üyelerine açıklanması ve kanunun 21 maddesinde, en azından Üniversite elemanlarını hariç tutacak bir hükmün yer almasını sağlamak olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

 

Şu anda gerçekleştirilecek herhangi bir girişimin yukarıda açıkladığımız olanağı ortadan kaldırabileceğinden şimdilik başka bir girişimde bulunulmamasının, çözüm açısından daha doğru olabileceği düşünülmektedir.

 

Durumu değerli meslektaşlarımızla grubumuzun diğer üyelerinin bilgilerine sunarız.

 

Dernek Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Zeki Aytaç

Başkan

 
PDF Yazdır e-Posta

DEĞERLİ DOĞASEVERLER VE BOTANİKÇİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bilindiği üzere, ülkemizde ve dünyada dernek faaliyetleri kişilerin özverileri ile yürütülmektedir. Flora Araştırmaları Derneği, kuruluşundan bu tarafa zengin floristik yapıya sahip ülkemizin bu hazinesiyle övünürken, bu zenginliklerin korunması ve yeni zenginliklerin katılması konusunda, üyelerimizin sayesinde bugünlere ulaşmış, karınca-kararınca bu yolda bir şeyler yapmaktadır.

‘’Birlikten güç doğar’’ atasözünden hareketle ne kadar bir arada olursak, ne kadar farklı düşünceler olursa derneğimiz de o oranda daha güçlü olacaktır. Bu nedenle sizlerle beraber çalışmak, bizlere güç katacağı gibi, problemlerimizin aşılmasında da o kadar faydalı olacağına yönetim olarak inanmaktayız.

Bu düşüncelerle ülkemiz florasına katkı sağlamayı hedef edinmiş bütün insanlarımızı derneğimize üye olmaya bekliyoruz.

Üyelik giriş ücreti: 100 TL.     Yıllık Aidatımız: 120 TL.

Hesap numaramız: Garanti Bankası İçerenköy Şubesi Hesap No: 440/6682505

IBAN: TR59 0006 2000 4400 0006 6825 05

Üyelik ile ilgili bütün formlarımızı ve gerekli bilgileri Dernek sayfamızda (Buraya web adresini de ekleyelim) bulabilirsiniz.

Yönetim kurulu üyeleri:

Prof. Dr. Zeki AYTAÇ,     Prof. Dr. Tuna EKİM,           Prof. Dr. Murat EKİCİ,                                                         Prof. Dr. Kuddisi ERTUĞRUL,     Prof. Dr. Prof. Dr. Latif KURT

 

DEĞERLİ FLORA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ÜYELERİ,

Dernekleri ayakta tutan, faaliyetlerinin yürümesini sağlayan iki önemli unsur, gönüllü vakit harcayan ve maddi destek sağlayan siz üyelerimizsiniz. Bazı üyelerimiz gerek olumlu gerekse olumsuz eleştirileri ile dernek yönetimine katkıda bulunmaktadırlar. Bu vesile ile her türlü dernek faaliyetleri ile ilgili eleştirilere açık olduğumuzu bilmenizi bir kere daha belirtmek isteriz.

Bazı üyelerimiz sadece aidatlarını yatırıp dernekle ilgili işlemlerini tamamladıklarını düşünürken, yaptığımız incelemede çoğunun eski yıllara ait aidatlarını yatırmadıkları fark edilmiştir.

Sayın üyelerimiz,

Derneğimizin varlığını sürdürmesi ve mesleğimiz için olumlu faaliyetler gerçekleştirmesi için maddi desteğe ihtiyacı vardır. Geçmiş yıllara ve bu yıla ait aidatlarını yatırmayan üyelerimizin bu aidatlarını biran evvel ödemeleri Derneğimizin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Hesap numaramız:

Alıcı Adı: Flora Araştırmaları Derneği

Garanti Bankası İçerenköy Şubesi Hesap No: 440/6682505

IBAN: TR59 0006 2000 4400 0006 682505

 
Aidat Ödemeleri PDF Yazdır e-Posta

Sayın Dernek Üyeleri;

 

2009, 2010, 2011 ve 2012 yılına ait bazı üyelerimizin aidat ödemelerinin olmadığı anlaşılmıştır.

Üyelerimizin bu eksikliklerini gidermelerini rica ediyoruz.

 

Garanti Bankası

Alıcı Adı: Flora Araştırmaları Derneği

İçerenköy Şubesi Hesap No: 440/6682505

IBAN: TR59 0006 2000 4400 0006 6825 05

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           Yönetim

 
1.Bitki Teknik Çizim Kursu Sergi Fotoğrafları PDF Yazdır e-Posta

 1. c7izim kursu sergisi 051

409388_10150622533353476_548288475_9082822_310414194_n

 407391_10150622532658476_548288475_9082811_1315404062_n

 419051_10150622532508476_548288475_9082809_1836557079_n

 426756_10150622533008476_548288475_9082818_1221884311_n 

resim1

 

 

resim2

 

resim3

 

resim4

 

resim5

 

resim6

 

resim7

 

resim9

 

resim10

 

resim11

 

resim12

 

resim13

  

 

resim14

 

resim15

resim16

 

 

resim17

 

resim18

 

resim19

 

resim20

 

resim21

 

resim22

 

resim23

 

resim24

 

resim25

resim26

 

 

 

 img184a

img184b

img184c

img184d

img184e

 

img185a 

 

img185b

img185c

 

img185d

 

img186a

 

img186b

img186c

img186d

img164 1

 
PARİS (Pozantı Araştırma İstasyonu) Toplantısı PDF Yazdır e-Posta

DEĞERLİ DOĞA DOSTLARI

19 Mayıs Üniversitesi, Flora Araştırmaları Derneği ve Çukurova Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim dalı üyeleri ortaklığı ile, iki yılda bir yapılan PARİS (Pozantı Araştırma İstasyonu) toplantısının devamı olan ve iki yılda bir yapılan toplantıyı, 29-30 Ekim 2011 yılında Samsun’da çeşitli üniversitelerden katılan 60 kadar botanikçi ve Doğa severler ile hep beraber gerçekleştirdik. Bu toplantıların en önemli karakterlerinden biri, kesinlikle resmi kıyafet (kravat, takım elbise gibi) kullanılmaz.

Bu toplantıların direk bilimsel bir etkinlik olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Zira çok öncelerden tasarlanmış-programlanmış bir programı olmadığı gibi daha ziyade BOTANİK alanında hem ülkemizde hem de dünyada yapılan araştırmalar nelerdir, biz botanikçiler bu konuların neredesindeyiz? Neler yapıyoruz, eksi ve artılarımız neler gibi konuları tartıştıktan sonra, geleceğe yönelik plan ve programlarımızı tartışarak en uygun şekilde araştırmalarımıza yön vermeye çalışırız.

Böyle bir toplantının sonuncusunu 19 Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yaptık. Bu toplantıda, biraz değişiklik yaparak;

Şimdiye kadar Türkiye Florasının yazımında emeği geçen ve son birkaç yıl içerisinde emekli olan değerli büyüklerimize küçük birer plaket verdik.

Tuna Ekim hocamız, Türkiye Florasının Editörü P.H. Davis ile 1-15 Ağustos 1982 tarihleri arasında yaptığı, son Türkiye arazi gezisi hakkında bilgi verdi. Davis’in bitki toplama titizliğini, gerçekleştirilen bu gezide toplanan materyalin hangi herbaryumlarda bulunduğunu, Davis ve Huber Morath ait daha önceleri ve sonrası toplanan materyalin dubletlerinin ülkemize kazandırılması gibi konularda bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Check-Listlerin hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından basımına yetiştirilmesi için en geç Mart 2012 sonuna kadar son haline getirilmesi ve halen bu projeye katkıda bulunan meslektaşlarımızın en geç yılsonuna kadar çalışmalarını tamamlamaları gerektiği;

Musa Doğan hocamız, bilimsel bir taksonomik çalışmada hangi kıstaslarında olması konusundaki bilgilerini örnek bir çalışma (sürdürülebilir Biyoçeşitlilik) ile bizlerle paylaştı.

Genç bir botanikçi arkadaşımız (Dr. Meryem Öztürk Selçuk Ü.) bitkilerde korumada yöre halkı nasıl aktif hale getirilir, takson nasıl korunuru deney ve tecrübelerini bizlerle paylaştı.

Hasan Özçelik hocamız, Isparta ve Türkiye güllerinin kokularını bizlerle paylaştı.

Atabay Düzenli hocamız, ülkemizdeki bitki kaçakçılığı konusunda ve alınması gerek tedbirleri, bilgi ve araştırmalarını bizlerle paylaştı.

Yine bu toplantının ruhu olan serbest konulardaki tartışmalar gün boyu ve ertesi gün tartışıldı.

TARTIŞILAN KONULAR:

a) Yeni takson tanımlarında daha dikkatli olunması,

b) Türkiye Vejetasyon çalışmaları hangi durumda

c) Arazi İzinleri: Son zamanlarda botanikçi ve arazi çalışanlarının çalışmaları sırasında bir problem olarak duran ilgili bakanlıklardan (Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı) izin alma durumu ve özellikle TÜBİTAK gibi kuruluşların daha proje başvuru sırasında bu izin belgesini istemesi ki projeler desteklenmeyebiliyor, araştırıcıların zamanlarının heba olmasına neden olmaktadır. Bu konularda Flora Araştırma Derneğinin ve diğer ilgili birimlerin yapabilecekleri nelerdir?

d) Botanik Programlarının Restorasyonu: Türkiye Üniversitelerinde Biyoloji bölümleri neden geriliyor ve kan kaybediyor? Programlarının yeniden yapılandırılması, Biyoloji Bölüm başkanları ile ortak bir toplantının yapılarak problemlerin tespiti ve çözüm yollarının aranması, ERASMUS, FARABİ, MEVLANA ve BOLOGNA programlarında yapılabilecek ortak uyumların belirlenmesi.

e) Biyoloji kongrelerinden ayrı olarak BOTANİK Kongresinin yapılması ve bunun da tahmini tarihi 2014 yılı olması. Bu konuyla ilgili olaraktan Flora Araştırmaları Derneğinin alt yapı oluşturup bunu organize etmesi.

f) HES’ lerin hukuki yapısının olduğu, ancak problemin uygulanması olduğu tartışıldı.

g) Ağaçlandırma çalışmalarının daha realist bir şekilde uygulanması için Ormancı- Botanikçi ortak iş birliğinin sağlanması, özellikle orman dikim sahalarının tespitinde, ekolojik ve biyolojik etkenlerin daha iyi değerlendirilmesi tartışıldı.

h) Bundan sonraki toplantı, Balıkesir Üniversitesinin imkânları değerlendirildikten sonra bu üniversitedeki meslektaşlarımızın yönlendirmesiyle ya burada veya ilk toplantı yaptığımız Pozantı’da yapılması ve bu organizasyonun da Çukurova Üniversitesi ve Flora Araştırmaları Derneği işbirliği ile yapılması kararı alındı.

I) Bütün bu çalışmalarda ve organizasyonu gerektiren konularını Flora Araştırmaları Derneği tarafından organize edilmesi ve meslektaşlarımızın bu Derneğin desteklenmesi ve üye olunması gerekliliği vurgulandı.

Bu konular ve tartışılabilecek botanik konularını dernek sayfamızda bir form oluşturduk. Buradan tartışabiliriz.

Türkiye Flora Araştırmaları Derneği olarak her zaman sizlerle bilgi alış-verişi yapmak, emsalsiz biyolojik çeşitliliğimize az dahi olsa katkıda bulunmak bizleri olduğu kadar sizleri de mutlu edeceğinden hiç şüphemiz yok.                                 

                                 1 KASIM 2011

Saygı, sevgi ve en iyi dileklerimizle.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

 
Üyelik Aidatları PDF Yazdır e-Posta

Derneğimize üye olmak için belirlenen

İlk kayıt aidatı 100 TL, yıllık aidat ise 120 TL'dir. Ödemeler için gerekli bilgiler aşağıdadır.

Garanti Bankası

Alıcı Adı: Flora Araştırmaları Derneği

İçerenköy Şubesi Hesap no: 440/ 6682505

IBAN: TR59 0006 2000 4400 0006 6825 05